Bezpieczne połączenie SSL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.DEVSTYLE.PL

 

§ 1
Informacje ogólne

 1. Na potrzeby regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
  1. regulamin – niniejszy dokument stanowiący wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 kc;
  2. sklep – serwis internetowy umożliwiający nabywanie towarów i usług, dostępny w sieci web pod adresem https://sklep.devstyle.pl i https://sklep.salescrm.pl;
  3. sprzedawca – Maciej Aniserowicz, prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Białymstoku (15-649) przy ul. św. Andrzeja Boboli 93/74, ujawniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się NIP 5422824401 i numerem REGON 200255159 i adresem e-mail sklep@devstyle.pl;
  4. klient – to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;
  5. użytkownik – to osoba fizyczna, której zostanie przyznany dostęp do platformy edukacyjnej w przypadku gdy nie jest ona tożsama z klientem;
  6. towar – to przedmiot lub treść cyfrowa, która zostanie dostarczona do klienta;
  7. usługa – to usługa umożliwiająca dostęp klientowi lub użytkownikowi do treści cyfrowych stanowiących własność sprzedawcy;
  8. sprzedaż lub zakup – to proces, podczas którego klient w zamian za środki pieniężne nabywa towary lub usługi sprzedawane przez sprzedawcę;
  9. konsument – to klient, który jest osobą fizyczną i dokonuje zakupu towaru w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22¹ kc);
  10. platforma edukacyjna – serwis internetowy będący własnością sprzedawcy, działający w sieci web pod adresem https://edu.devstyle.pl, będący usługą opartą na dostępie warunkowym w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, będąca jednocześnie usługą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, umożliwiający korzystanie przez klienta lub użytkowników z dostępu do treści cyfrowych, w szczególności kursów online, do których usługę dostępu klient może zakupić wyłącznie za pomocą sklepu.
 2. We wszelkich sprawach związanych ze sprzedażą klient może kontaktować się ze sprzedawcą osobiście, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres sklep@devstyle.pl lub korespondencji listowej kierowanej na adres sprzedawcy.

 

§ 2
Oferta sprzedawcy i przedmiot umowy

 1. Sprzedawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej umożliwia za pomocą interfejsu sklepu każdemu zainteresowanemu klientowi zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi dostępu do treści cyfrowych na zasadach określonych w regulaminie.
 2. Zawarcie umowy jest możliwe przez klienta z dowolnego państwa świata. W przypadku książek sprzedawca wysyła towar wyłącznie na adresy wskazane przez klienta na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W przypadku zakupu towaru będącego książką, jej dostawa polega na nadaniu przesyłki kurierskiej za pomocą usługi Poczty Polskiej (Kurier48). Wysyłka towaru odbywa się najpóźniej w ciągu 2 kolejnych dni roboczych.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży towaru lub dostępu do towaru jest możliwe również w drodze indywidualnych negocjacji – w tym celu klient powinien skontaktować się ze sprzedawcą za pomocą jednej z dostępnych metod kontaktu.
 5. Możliwość zawarcia umowy może być ograniczana czasowo przez sprzedawcę – w szczególności sprzedaż poszczególnych usług może odbywać się w z góry określonych odstępach czasu.
 6. Wszystkie podane w sklepie ceny są cenami brutto i zawierają w sobie podatek VAT.

 

§ 3
Zawarcie umowy

 1. Klient wyraża wolę zawarcia umowy poprzez dodanie wybranych towarów lub usług do koszyka, określenie ich ilości, wybranie sposobu płatności i wysyłki, zapoznanie się z treścią regulaminu, wypełnienie formularza, zaznaczenie okienka wyboru potwierdzającego fakt zapoznania się z regulaminem i wciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” na stronie sklepu.
 2. Wciśnięcie przycisku, o którym mowa powyżej rozpoczyna realizację procesu zakupu.
 3. Wciśniecie przycisku, o którym mowa powyżej powoduje przekierowanie do strony obsługującej procedurę płatności online (serwis Przelewy24 lub TPay.com) będący jedną z możliwości uiszczenia ceny zakupu.
 4. Sprzedawca, po wciśnięciu przycisku, o którym mowa powyżej, potwierdza fakt otrzymania oświadczenia klienta o wyrażeniu woli związania się umową, wysyłając wiadomość przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez klienta w formularzu, o którym mowa w § 3 ust. 1. Do wiadomości e-mail dołączona jest treść regulaminu zaakceptowanego przez klienta.
 5. Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny Książki za pośrednictwem serwisów:
  1. Przelewy24.pl - którego właścicielem i operatorem jest PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, kapitał zakładowy 4 500 000 zł;
  2. TPay.com - którego właścicielem i operatorem jest Krajowy Integrator Płatności SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5 494 980 zł.
 6. Z chwilą zaksięgowania w systemie informatycznym serwisu Przelewy24.pl lub TPay.com uiszczonej przez Kupującego ceny zakupu, proces zakupu uznaje się za zrealizowany co skutkuje zawarciem umowy sprzedaży towaru pomiędzy klientem a sprzedawcą o treści przyjętej w regulaminie.
 7. Wszelkie zobowiązania konsumenta wynikające z zawartej umowy gasną w chwili uiszczenia ceny zakupu – za wyjątkiem obowiązku pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej, w przypadku odstąpienia od umowy (§ 6 umowy).

 

§ 4
Treści cyfrowe

 1. Usługa dostępu do treści cyfrowych może być ograniczona lub nieograniczona w czasie.
 2. O ograniczeniu w czasie decyduje treść oferty zawartej w sklepie.
 3. Treści cyfrowe, w szczególności szkolenia, nie mogą być traktowane jako informacje stanowiące formę porad czy jakąkolwiek formę doradztwa.
 4. Dostęp do treści cyfrowych w postaci e-booków wymaga od klienta:
  1. urządzenia z możliwością odczytu jednego z formatów:
   1. e-pub (electronic publication)
   2. mobi
   3. pdf (Portable Document File)
  2. pamięci masowej o pojemności co najmniej 3 MB
 5. Dostęp do treści cyfrowych, w szczególności do kursów online, wymaga od klienta lub użytkownika:
  1. urządzenia z zainstalowaną przynajmniej jedną z przeglądarek internetowych w następującej wersji:
   1. Mozilla Firefox – wersja 70
   2. Google Chrome – wersja 78
   3. Microsoft Edge – wersja 44
  2. możliwości podłączenia urządzenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej za pomocą łącza o przepustowości wynoszącej co najmniej 8 mbps;
  3. możliwości odtwarzania dźwięku na urządzeniu;
  4. wykorzystania przez urządzenie procesora zbudowanego z co najmniej jednego rdzenia o zegarze nie mniejszym niż 2 GHz;
  5. pamięci operacyjnej wynoszącej co najmniej 1 GB;
  6. wyświetlaczu o rozdzielczości nie niższej niż 1024 na 768 pikseli.
 6. Sprzedawca nie wdrożył dodatkowych, technicznych środków ochrony treści cyfrowych.

 

§ 5
Platforma edukacyjna

 1. Korzystanie z dostępu do niektórych usług zakupionych za pośrednictwem sklepu, w szczególności kursów online, jest możliwe wyłącznie poprzez platformę edukacyjną.
 2. Uzyskanie dostępu do platformy edukacyjnej jest możliwe wyłącznie dla klientów, którzy zawarli w sposób opisany w § 3 regulaminu umowę zakupu dostępu do usługi świadczonej za pomocą platformy edukacyjnej.
 3. Uzyskanie dostępu do platformy edukacyjnej jest możliwe wyłącznie dla użytkowników wskazanych przez klienta, który zawarł w sposób opisany w § 3 regulaminu umowę i zakupił więcej niż jedną usługę dostępu do usługi świadczonej za pomocą platformy edukacyjnej.
 4. Konto użytkownika platformy edukacyjnej funkcjonuje w oparciu o niezależną umowę, zgodnie z regulaminem platformy edukacyjnej edu.devstyle.pl.

 

§ 6
Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od zawartej ze sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu towaru lub 30 dni od zakupu treści cyfrowej lub 30 dni od umożliwienia mu dostępu do uprzednio zakupionej treści cyfrowej w ramach przedsprzedaży.
 2. Klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej towaru na adres sprzedawcy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca otrzymaną płatność. W przypadku konsumentów przedsiębiorca zwraca również koszty przesyłki rzeczy do konsumenta. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku sprzedaży towaru, sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Klient nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towaru w przypadku, gdy sprzedany mu egzemplarz został na jego wyraźne życzenie zmodyfikowany w sposób służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (w szczególności poprzez wpisanie dedykacji na prośbę klienta).
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy klient musi poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy według następującego wzoru:

imię i nazwisko
adres
numer rachunku bankowego 

Niniejszym składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu zawartej dnia [data]. Uiszczoną cenę proszę zwrócić na mój rachunek bankowy.

podpis

 

§ 7
Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć towar i usługi wolne od wad.
 2. Sprzedawca nie udziela gwarancji posprzedażnej dla towarów i usług.
 3. Konsument może w ciągu dwóch lat od doręczenia mu towaru składać reklamacje dotyczące zakupionego towaru lub samego procesu zakupowego opisanego w regulaminie.
 4. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami strony wyłączają na podstawie art. 558 § 1 kc odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie podnosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. 
 5. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej sprzedawcy.
 6. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację konsumenta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, sprzedawca wezwie konsumenta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

§ 8
Dane osobowe

 

Sprzedawca gwarantuje ochronę wszelkich zebranych danych osobowych. Dane osobowe klienta umieszczone w bazie danych sprzedawcy będą przetwarzane w celu realizacji umowy. Sprzedawca daje klientowi możliwość zapoznania się z treścią obowiązku informacyjnego w toku zawierania umowy udostępniając mu politykę prywatności, a także dołącza ten obowiązek informacyjny do wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust. 4 regulaminu.

 

§ 9
Własność intelektualna

 1. Sprzedawca udziela pełnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie oraz w czasie licencji do wykorzystywania utworów eksploatowanych przez klienta lub użytkownika – do których dostęp uzyskują oni na podstawie zakupionych usług.
 2. Licencja jest ograniczona do tych sposobów korzystania z utworów, które zostały wskazane w ofercie lub w sposób dorozumiany z niej wynikają.
 3. Jeśli klient lub użytkownik zamierza wykorzystać materiały dla celów innych niż cele, w których zostały one przygotowane, obowiązany jest przed ich wykorzystaniem uzyskać zgodę sprzedawcy.
 4. Licencja w szczególności nie obejmuje prawa do sublicencji jakimkolwiek innym podmiotom oraz prawa wykorzystywania licencjonowanych materiałów do celów zarobkowych przez klienta lub użytkownika na rzecz podmiotów trzecich – chyba, że strony uzgodniły inaczej.
 5. Jeśli strony nie uzgodniły inaczej, licencja obejmuje sposób wykorzystania materiałów jedynie na potrzeby organizacyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez klienta lub użytkownika.
 6. Pola eksploatacji, które obejmuje udzielana licencja są dorozumiewane z natury usługi i lecz nigdy nie powinny być traktowane rozszerzająco. 

 

§ 10
Kodeks dobrych praktyk

 

Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a sprzedawcą;
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów;
  4. skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pośrednictwem;
  5. platformy ODR funkcjonującej w sieci internet pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 

§ 12
Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 13 listopada 2019 r.
 2. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych związanych z niniejszą umową jak i dla wszelkich sporów mogących powstać na tle niniejszej umowy jest prawo polskie.
 3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT potwierdzającej zakup w wersji elektronicznej, poprzez jej wysłanie na wskazany podczas zakupu adres e-mail.
 4. Żadne z postanowień regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 5. Jeśli którekolwiek z postanowień umowy zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne to:
  1. takie postanowienia zostaną oderwane od umowy, która będzie nadal w pełni obowiązywała, ale jedynie w zakresie w jakim jej pierwotne cele nie zostałyby w istotny sposób zmienione;
  2. nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień umowy. W takim przypadku strony zobowiązują się niezwłocznie zastąpić (np. w drodze aneksu do umowy) nieważne lub nieskuteczne postanowienie postanowieniem ważnym lub skutecznym, którego cel będzie taki sam lub podobny do celu postanowienia nieważnego lub nieskutecznego.
 6. Żadne z postanowień umowy nie może być interpretowane jako zmierzające do zapobieżenia pełnemu stosowaniu się do przepisów prawa (obowiązujących w momencie podpisania umowy czy też po jej podpisaniu) oraz do postanowień krajowych i międzynarodowych organów władzy publicznej.